Bottega Veneta Sardine bag

Bottega Veneta

Sardine minibag

2.500 €

Bottega Veneta

Sardine medium bag

3.900 €

Bottega Veneta

Sardine minibag

2.500 €

Bottega Veneta

Sardine medium bag

3.900 €

Bottega Veneta

Sardine mini bag

2.500 €

Bottega Veneta

Sardine classic bag

3.500 €
The Bottega Veneta Sardine bag.
Blog posts